26 Şubat 2021, Cuma

17:45-18:00 AÇILIŞ
18:00-19:15 COVİD-19 DÖNEMİNDE NEFROLOJİ PRATİĞİ
Oturum Başkanı: Mehmet Şükrü Sever
18:00-18:30 Covid -19 Döneminde Renal Transplantasyon –  ABD Deneyimi
Enver Akalın
18:30-19:00 Covid-19 Döneminde Kronik Böbrek Hastalığı – Türkiye Deneyimi – Türk Nefroloji Derneği Verileri
Savaş Öztürk
19:00-19:15 Tartışma
19:15-19:30 Ara
19:30-20:30 NEFROLOJİDE ACİLLER
Oturum Başkanı: Semra Bozfakıoğlu
19:30-19:45 Hipertansif Aciller
Halil Yazıcı
19:45-20:00 Hiperpotaseminin Acil Tedavisi
Gülizar Şahin
20:00-20:15 Hiponatreminin Acil Tedavisi
Özgür Akın Oto
20:15-20:30 Tartışma
 20:30-20:45 Ara
20:45-21:45 SERVİSTE YATAN İLGİNÇ OLGULAR
Oturum Başkanı: Nilgün Aysuna
20:45-21:00 Olgu-1
Burak Dirim
21:00-21:15 Olgu-2
Nurane Güler
21:15-21:30 Olgu-3
Seda Şafak
21:30-21:45 Tartışma

 

27 Şubat 2021, Cumartesi

09:00-10:00 GLOMERÜLER HASTALIKLARIN TANI VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
Oturum Başkanı: Rümeyza Kazancıoğlu
09.00-09:15 Membranöz Glomerülonefrit
Savaş Öztürk
09:15-09:30 İg A Nefropatisi
Abdullah Şumnu
09:30-09:45 Membranoproliferatif Glomerülonefrit
Yaşar Çalışkan
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:15 Ara
10:15-11:15 GENEL NEFROLOJİ
Oturum Başkanı: Alaattin Yıldız
10:15-10:30 Ürik Asit ve Böbrek
Serra Artan
10:30-10:45 Plazma Hücre Diskrazileri ve Böbrek
Hakkı Arıkan
10:45-11:00 Rabdomiyoliz ve Böbrek – İzmir Depremi Verileri
Mümtaz Yılmaz
11:00-11:15 Tartışma
11:15-11:30 Ara
11:30-12:00 NEFROLOGLAR İÇİN BÖBREK TAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: İsmet Nane
Cevat Tefik
12:00-12:10 Ara
12:10-13:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1
Oturum Başkanı: Savaş Öztürk
12:10-12:17 SB-01 / Akut Böbrek Yetersizliği Olan Yoğun Bakım Hastalarında Mortalite Belirteci:Creaktif Protein/Albümin
Dilek Barutcu Atas
12:17-12:24 SB-02 / C-Reactive Protein albumin oranı canlıdan böbrek naklinde bir yıllık mortaliteyi öngörür
Özgür Merhametsiz
12:24-12:31 SB-03 / Femoral arter: Disfonksiyonel arteriovenöz fistüllerin angiografik tedavisinde alternatif bir kanülasyon lokalizasyonu. Tek merkez deneyimi
Özgür Akın Oto
12:31-12:38 SB-04 / Vücut kitle indeksi, böbrek bağışı sonrası böbrek fonksiyonu ile ilişkilidir.
Murat Ferhat Ferhatoğlu 
12:38-12:45 SB-05 / Lynch Sendromu Ve A-Hüs Tanılı Hastada Covıd-19 Sonrası Gelişen Anca İlişkili Vaskülit
Hakan Özer 
12:45-12:52 SB-06 / Preoperatif diyaliz süresinin operatif parametreler ve hemodinamik veriler üzerindeki etkisi
Tümay Uludağ Yanaral 
12:52-12:59 SB-07 / Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında subklinik inflamasyon belirteci: sistemik immün inflamasyon indeksi
Tuncay Dağel 
* Her konuşma için ayrılan süre 5 dakika olup 2 dakika tartışmadır.
13:00-13:15 Ara
13:15-14:00 UYDU SEMPOZYUMU-ALİ RAİF
Böbrek Nakli Sonrası CMV Enfeksiyonunda Valgansiklovir Tedavi Güncellemesi
Oturum Başkanı: Aydın Türkmen
Konuşmacı: Şebnem Karakan 
14:00-14:15 Ara
14:15-15:15 HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNDE YENİLİKLER: SALGIN GÜNLERİNDE UZAKTAN TEDAVİLER
Oturum Başkanı: Tevfik Ecder
14:15-14:30 Ev Hemodiyalizi
Mustafa Sevinç
14:30-14:45 Periton Diyalizi
Ebru Aşıcıoğlu
14:45-15:00 Teletıp
Tekin Akpolat
15:00-15:15 Tartışma
15:15-15:30 Ara
15:30-16:15 UYDU SEMPOZYUMU-ASTELLAS
Böbrek Nakli Hastalarında İmmünosupresiflerin Reçetelendirilmesi
Konuşmacılar: Aydın Türkmen, Hüseyin Koçak
16:15-16:30 Ara
16:30-17:30 GENETİK VE BÖBREK
Oturum Başkanı: Yaşar Çalışkan
16:30-16:45 Kalıtsal Böbrek Hastalıklarının Tanısında Genetiğin Yeri
Yaşar Çalışkan
16:45-17:00 Otosomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı
İsmail Koçyiğit
17:00-17:15 Fabry Hastalığı
Nurhan Seyahi
17:15-17:30 Tartışma
17:30-17:45 Ara
17:45-18:45 DİYABETİK BÖBREK HASTALIĞINDA GÜNCEL DURUM
Oturum Başkanı: Tevfik Ecder
17:45-18:00 Diyabetik Nefropati Patogenezinde Yenilikler
Serhan Tuğlular
18:00-18:15 SGLT2 İnhibitörleri ve Böbrek
Alaattin Yıldız
18:15-18:30 GLP-1 Analogları, MRA ve Böbrek
Meltem Gürsu
18:30-18:45 Tartışma
18:45-20:30 Ara
20:30- 22:00 TRANSPLANTASYON GECESİ
Oturum Başkanı: Mehmet Şükrü Sever
Transplantasyonda Klinik – İmmunoloji – Patoloji İşbirliği
Olgu Sunumu: Erol Demir
Antikor Aracılı Rejeksiyonda İmmunolojik Açıdan Tanıda Yeni Yaklaşımlar:
Fatma Oğuz
Patolojinin Tedaviye Katkısı:
Yasemin Özlük
Klinisyenin Tedavi Araçları ve Etkinliği:
Simin Göral

 

28 Şubat 2021, Pazar

08:45-09:45 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum Başkanı: Halil Yazıcı
08:45-08:52 SB-08 / Metil alkol zehirlenmesinde hızla yarışmak
Vedat Gençer
08:52-08:59 SB-09 / Primer Glomerülonefritli Hastalarda Demografik, Klinik Özellikler ve Sağ Kalım İle İlişkili Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
Nail Paksoy
08:59-09:06 SB-10 / Trombotik mikroanjiopatiye bağlı böbrek tutulumu ile prezente olan berrak hücreli renal karsinom olgusu
Bülent Demirelli 
09:06-09:13 SB-11 / Ortalama trombosit hacmi ile Covid-ilişkili nefropati gelişimi arasında ilişki var mı?
Meriç Oruç
09:13-09:20 SB-12 / Rutin hemodiyaliz hastalarında hemoglobin değişkenliğinin sol ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi
Mustafa Topal 
09:20-09:27 SB-13 / Damar erişiminin çeşidi hemodiyaliz hastalarında COVID-19 prognozu ile ilişkilidir
Ahmet Murt 
09:27-09:34 SB-14 / Covid-19 Pandemisinde Tolvaptan Kullanılan Polikistik Böbrek Hastalarının İlaç Uyumu
Cebrail Karaca 
09:34-09:41 SB-15 / Polikistik Böbrek Hastalarında Tolvaptan Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi
Nurhan Seyahi
* Her konuşma için ayrılan süre 5 dakika olup 2 dakika tartışmadır.
09:45-10:00 Ara
10:00-11:15 TRANSPLANTASYON CERRAHİSİ VE NEFROLOJSİ
ORTAK SORUNLAR VE BİTMEYEN TARTIŞMALAR – YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Oturum Başkanı: Aydın Türkmen
Tartışmacılar: Ülkem Çakır, Kenan Keven, Tuncay Aki, Burak Koçak
YBÜ’de Kadavra Donör Takibinde ve Organ Çıkarımında Sorunlar
Covid-19 Geçiren Alıcı ve Vericide Bekleme Süreleri
Posttx ilk Hafta Sıvı Dengesi, Gereksiz ve Tehlikeli Hipervolemi
İndüksiyon Ajanı ATLG Tedavi Süresi,
İdrar Sonrası, Üreteral Stent ve Dren Kullanımında Zamanlama
Neden Laparoskopik Donör Nefrektomi?
Robotik Renal Transplantasyonun Yarar ve Riskleri
CMV Profilaksisinde Doz ve Süre Tartışması
11:15-11:30 Ara
11:30-12:30 UYDU SEMPOZYUMU-NOVARTİS
Böbrek Transplantasyonunda Uzun Dönem Etkinlik Verileri ile Everolimus
Moderatör: Ülkem Çakır
Böbrek Transplantasyonu Sonrası Everolimus Kullanımı
Ayşe Sinangil
12:30-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:00 BÖBREK TRANSPLANTASYONUNDA İNDÜKSİYON TEDAVİLERİ 
Oturum Başkanı: Halil Yazıcı
13:00-13:25 Nefrolog Açısından
Aydın Türkmen
13:25-13:50 Cerrahi Açıdan
Gürkan Tellioğlu
13:50-14:00 Tartışma
14:00-14:15 Ara
14:15-15:00 UYDU SEMPOZYUMU-BOEHRINGER INGELHEIM
Empagliflozin/Metformin Fiks Doz Kombinasyonu ile T2DM Tedavisinde Yeni Başlangıçlar: Erken Kombinasyonla Gelen Çoklu Fayda
Konuşmacılar: Mine Adaş, Alaattin Yıldız
15:00-15:15 Ara
15:15-16:15 OLGULARLA ASİT BAZ BOZUKLUKLARI
Oturum Başkanı: Savaş Öztürk
15:15-15:30 Metabolik Asidoz
Numan Görgülü
15:30-15:45 Metabolik Alkaloz
Halil Yazıcı
15:45-16:00 Mikst Bozukluklar
Tevfik Ecder
16:00-16:15 Tartışma
16:15-16:30 Ara
16:30-17:15 UYDU SEMPOZYUMU-ABDİ İBRAHİM OTSUKA
ODPBH ve Tolvaptan; En az 1 Yılın Ardından Tolvaptan Kullanan Hastaların Genel Değerlendirilmesi
Oturum Başkanı: Tevfik Ecder
Konuşmacı: Halil Yazıcı
17:15-17:30 Ara
17:30-18:15 KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI
Oturum Başkanı: Mehmet Şükrü Sever
Işın Kılıçaslan, Halil Yazıcı, Serra Artan, Nurane Güller
18:15-18:30 Ara
18:30-18:45 KAPANIŞ